RODO

RODO

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zapewnienia obsługi finansowej, rachunkowej, prawnej oraz administracyjno – organizacyjnej placówek oświatowych dla których Gmina Grębków jest organem prowadzącym jest:

 

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Grębkowie

ul. Szkolna 1, 07-110 Grebków

Tel. 25 793 02 19  e-mail: zojo_grebkow@onet.pl

 

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

 

Można napisać do nas w sprawie danych osobowych z wykorzystaniem powyższych danych kontaktowych.
Możliwy jest też kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych.

Dane kontaktowe IOD:  adres e-mail: zojo_grebkow@onet.pl

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2018-07-05 13:08:57 | Data modyfikacji: 2019-02-05 09:16:49.

Klauzula informacyjna RODO

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, ul. Szkolna 1, 07-110 Grębków, tel. 25 793 02 19.

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) - Pana Marka Daniela, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail:                   iod-md@tbdsiedlce.pl.

Do zakresu działania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Grębkowie należy wykonywanie zadań publicznych, niezastrzeżonych ustawami na rzecz nadrzędnych organów samorządowych oraz organów administracji rządowej.

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Grębkowie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających                            z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 t.j. ze zm.), ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 t.j. ze zm.) oraz Statutu Zespołu Jednostek Oświatowych w Grębkowie. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec ZOJO w Grębkowie oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę, której dane są przetwarzane.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne podmioty związane z obsługą – m.in. ZUS, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania      (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) świadczących usługi na rzecz Administratora.

Dane osobowe przetwarzane przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Grębkowie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
    żądania ich sprostowania,
    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres zojo_grebkow@onet.pl

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Grębkowie, ul. Szkolna 1, 07-110 Grębków. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora Danych prowadzącą przetwarzanie.

                                                                                                                                         

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2018-10-23 12:45:49 | Data modyfikacji: 2019-11-06 14:06:40.
Data wprowadzenia: 2018-10-23 12:45:49
Data modyfikacji: 2019-11-06 14:06:40
Opublikowane przez: test test