Informacje bieżące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębkowie
ogłasza nabór na Asystenta Rodziny.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębkowie
ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY


Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębkowie.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę, 1/2 etatu, zadaniowy czas pracy (oznacza pracę w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy),
Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2020 r.
Okres zatrudnienia: 01.08.2020r. do 31.12.2020r.
1. Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego;
b) korzystanie z pełni praw publicznych;
c) nieposzlakowana opinia;
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
f) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu;
g) wykształcenie:
- wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
- lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
- lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
- lub co najmniej wykształcenie średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
h) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona;
i) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
j) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;
f) umiejętność współpracy w zespole;
g) odporność na sytuacje stresowe;
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
i) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.
3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia,
b) komunikatywność,
c) odpowiedzialność,
d) kreatywność,
e) obowiązkowość,
f) rzetelność,
g) zaangażowanie i odporność na stres,
h) zdolności organizacyjne.
4. Wymagane dokumenty:
a) CV ze zdjęciem;
b) list motywacyjny.
List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. U. UE z 2016 r. L 119, poz. 1)”.
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy);
e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy;
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
g) podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
i) kopia dowodu osobistego;
j) podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ora z władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
k) podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
l) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów ww. dokumentów.
5. Postępowanie rekrutacyjne:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny
merytorycznej,
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Grębkowie ul. Wspólna 5, 07 – 110 Grębków i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.
6. Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty (w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Asystent rodziny”) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębkowie od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 16°° lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wspólna 5, 07 – 110 Grębków w terminie od 03.06.2020r. do 24.06.2020r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka). Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębkowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grębkowie
Małgorzata Krasnodębska

 

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2020-06-03 08:16:15.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
asystenta rodziny.

                                                                                                                                                          Grębków, dnia 03.06.2020r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru ogłoszonego w dniu 6 maja 2020 roku nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Nabór na w/w stanowisko trwał w okresie od 06.05.2020 roku do 22.05.2020 roku. Na ogłoszony nabór nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym nabór pozostał nierozstrzygnięty.


                                                                                                                   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                                                                              w Grębkowie
                                                                                                                                                 / - / Małgorzata Krasnodębska

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2020-06-03 08:10:18.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębkowie
ogłasza nabór na Asystenta Rodziny.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębkowie
ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY


Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębkowie.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę, 1/2 etatu, zadaniowy czas pracy (oznacza pracę w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy),
Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2020 r.
Okres zatrudnienia: 01.07.2020r. do 31.12.2020r.
1. Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego;
b) korzystanie z pełni praw publicznych;
c) nieposzlakowana opinia;
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
f) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu;
g) wykształcenie:
- wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
- lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
- lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
- lub co najmniej wykształcenie średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
h) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona;
i) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
j) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;
f) umiejętność współpracy w zespole;
g) odporność na sytuacje stresowe;
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
i) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.
3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia,
b) komunikatywność,
c) odpowiedzialność,
d) kreatywność,
e) obowiązkowość,
f) rzetelność,
g) zaangażowanie i odporność na stres,
h) zdolności organizacyjne.
4. Wymagane dokumenty:
a) CV ze zdjęciem;
b) list motywacyjny.
List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. U. UE z 2016 r. L 119, poz. 1)”.
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy);
e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy;
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
g) podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
i) kopia dowodu osobistego;
j) podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ora z władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
k) podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
l) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów ww. dokumentów.
5. Postępowanie rekrutacyjne:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny
merytorycznej,
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Grębkowie ul. Wspólna 5, 07 – 110 Grębków i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.
6. Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty (w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Asystent rodziny”) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębkowie od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 16°° lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wspólna 5, 07 – 110 Grębków w terminie od 06.05.2020r. do 22.05.2020r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka). Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębkowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grębkowie
Małgorzata Krasnodębska

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2020-05-06 08:10:21.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
asystenta rodziny.

                                                                                                                                                     Grębków, dnia 06.05.2020r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru ogłoszonego w dniu 7 kwietnia 2020 roku nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Nabór na w/w stanowisko trwał w okresie od 07.04.2020 roku do 24.04.2020 roku. Na ogłoszony nabór nie wpłynęła żadna ofertazwiązku z powyższym nabór pozostał nierozstrzygnięty.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grębkowie
/ - / Małgorzata Krasnodębska

 

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2020-05-06 08:05:56.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębkowie
ogłasza nabór na Asystenta Rodziny.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębkowie
ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY


Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębkowie.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę, 1/2 etatu, zadaniowy czas pracy (oznacza pracę w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy),
Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2020 r.
Okres zatrudnienia: 01.06.2020r. do 31.12.2020r.
1. Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego;
b) korzystanie z pełni praw publicznych;
c) nieposzlakowana opinia;
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
f) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu;
g) wykształcenie:
- wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
- lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
- lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
- lub co najmniej wykształcenie średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
h) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona;
i) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
j) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;
f) umiejętność współpracy w zespole;
g) odporność na sytuacje stresowe;
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
i) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.
3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia,
b) komunikatywność,
c) odpowiedzialność,
d) kreatywność,
e) obowiązkowość,
f) rzetelność,
g) zaangażowanie i odporność na stres,
h) zdolności organizacyjne.
4. Wymagane dokumenty:
a) CV ze zdjęciem;
b) list motywacyjny.
List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. U. UE z 2016 r. L 119, poz. 1)”.
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy);
e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy;
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
g) podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
i) kopia dowodu osobistego;
j) podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ora z władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
k) podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
l) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów ww. dokumentów.
5. Postępowanie rekrutacyjne:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny
merytorycznej,
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Grębkowie ul. Wspólna 5, 07 – 110 Grębków i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.
6. Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty (w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Asystent rodziny”) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębkowie od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 16°° lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wspólna 5, 07 – 110 Grębków w terminie od 07.04.2020r. do 24.04.2020r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka). Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębkowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grębkowie
Małgorzata Krasnodębska

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2020-04-06 11:14:19.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
asystenta rodziny.

Grębków, dnia 03.04.2020r.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru ogłoszonego w dniu 10 marca 2020 roku nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Nabór na w/w stanowisko trwał w okresie od 10.03.2020 roku do 27.03.2020 roku. Na ogłoszony nabór nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym nabór pozostał nierozstrzygnięty.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grębkowie
/ - / Małgorzata Krasnodębska

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2020-04-06 11:08:01.
Informacja o dużurach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębkowie pełni dyżury w celu udzielania niezbędnej informacji osobom, które potrzebują pomocy zwłaszcza ludziom starszym, samotnym lub niepełnosprawnym oraz innym osobom znajdującym się w kwarantannie, związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19 w godzinach:


7³° - 8°° pod numerem telefonu - 733 – 449 – 862
8°° - 16°° pod numerem telefonu – (25) 793 – 00 – 40 w. 11
16°° - 19°° pod numerem telefonu – 733 – 449 – 862.

 

Kierownik GOPS

Małgorzata Krasnodębska

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2020-03-19 15:00:38.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębkowie
ogłasza nabór na Asystenta Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębkowie
ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY


Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębkowie.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę, 1/4 etatu, zadaniowy czas pracy (oznacza pracę w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy),
Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2020 r.
Okres zatrudnienia: 01.05.2020r. do 31.12.2020r.
1. Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego;
b) korzystanie z pełni praw publicznych;
c) nieposzlakowana opinia;
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
f) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu;
g) wykształcenie:
- wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
- lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
- lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
- lub co najmniej wykształcenie średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
h) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona;
i) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
j) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;
f) umiejętność współpracy w zespole;
g) odporność na sytuacje stresowe;
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
i) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.
3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia,
b) komunikatywność,
c) odpowiedzialność,
d) kreatywność,
e) obowiązkowość,
f) rzetelność,
g) zaangażowanie i odporność na stres,
h) zdolności organizacyjne.
4. Wymagane dokumenty:
a) CV ze zdjęciem;
b) list motywacyjny.
List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. U. UE z 2016 r. L 119, poz. 1)”.
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy);
e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy;
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
g) podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
i) kopia dowodu osobistego;
j) podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ora z władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
k) podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
l) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów ww. dokumentów.
5. Postępowanie rekrutacyjne:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny
merytorycznej,
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Grębkowie ul. Wspólna 5, 07 – 110 Grębków i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.
6. Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty (w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Asystent rodziny”) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębkowie od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 16°° lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wspólna 5, 07 – 110 Grębków w terminie od 10.03.2020r. do 27.03.2020r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka). Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębkowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grębkowie
Małgorzata Krasnodębska

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2020-03-09 09:44:39.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
asystenta rodziny.


Grębków, dnia 21.02.2020r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru ogłoszonego w dniu 31 stycznia 2020 roku nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Nabór na w/w stanowisko trwał w okresie od 31.01.2020 roku do 14.02.2020 roku. Na ogłoszony nabór nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym nabór pozostał nierozstrzygnięty.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grębkowie
/ - / Małgorzata Krasnodębska

 

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2020-02-21 13:07:04.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębkowie
ogłasza nabór na Asystenta Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębkowie
ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY


Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębkowie.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę, 1/4 etatu, zadaniowy czas pracy (oznacza pracę w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy),
Przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2020 r.
Okres zatrudnienia: 01.03.2020r. do 31.12.2020r.
1. Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego;
b) korzystanie z pełni praw publicznych;
c) nieposzlakowana opinia;
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
f) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu;
g) wykształcenie:
- wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
- lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
- lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
- lub co najmniej wykształcenie średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
h) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona;
i)kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
j) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;
f) umiejętność współpracy w zespole;
g) odporność na sytuacje stresowe;
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
i) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.
3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia,
b) komunikatywność,
c) odpowiedzialność,
d) kreatywność,
e) obowiązkowość,
f) rzetelność,
g) zaangażowanie i odporność na stres,
h) zdolności organizacyjne.
4. Wymagane dokumenty:
a) CV ze zdjęciem;
b) list motywacyjny.
List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. U. UE z 2016 r. L 119, poz. 1)”.
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy);
e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy;
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
g) podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
i) podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ora z władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
j) podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
k) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów ww. dokumentów.
5. Postępowanie rekrutacyjne:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny
merytorycznej,
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Grębkowie ul. Wspólna 5, 07 – 110 Grębków i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.
6. Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty (w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Asystent rodziny”) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębkowie od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 16°° lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wspólna 5, 07 – 110 Grębków w terminie od 31.01.2020r. do 14.02.2020r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka). Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębkowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grębkowie
Małgorzata Krasnodębska

 

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:52:32 | Data modyfikacji: 2020-01-31 08:54:11.
Data wprowadzenia: 2020-01-31 08:52:32
Data modyfikacji: 2020-01-31 08:54:11
Opublikowane przez: test test